اولویت تحویل واحدهای فاز ۱۱ پردیس

اولویت های افتتاح در فاز ۱۱ مسکن مهر شهر پردیس در زیر اعلام شده است:

 • اولویت ۱: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های خیام شامل بلوک‌های (۵B65, 5B72 – 5B66, 5B71 – 5B67, 5B68, 5B69, 5B70, 5B125)
 • اولویت ۲: ۲ پلتفرم از مجتمع‌های خیام شامل بلوک‌های (۵B73, 5B74, 5B75 – 5B76, 5B77, 5B78, 5B79)
 • اولویت ۳: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های فردوسی شامل بلوک‌های (۵B80, 5B81, 5B82 – 5B83, 5B84, 5B85 – 5B86, 5B87, 5B88, 5B89)
 • اولویت ۴: ۲ پلتفرم از مجتمع‌های فردوسی شامل بلوک‌های (۵B90, 5B91, 5B92, 5B93 – 5B94, 5B95, 5B96, 5B97)
 • اولویت ۵: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های حافظ شامل بلوک‌های (۵B44, 5B45 – 5B50, 5B51 – 5B46, 5B52)
 • اولویت ۶: ۵ پلتفرم از مجتمع‌های حافظ شامل بلوک‌های (۵B47, 5B48, 5B49 – 5B61, 5B62 – 5B63, 5B64 – 5B58, 5B59, 5B60 – 5B54, 5B55, 5B56, 5B57)
 • اولویت ۷: ۱ پلتفرم از مجتمع‌های خیام شامل بلوک‌های (۵B124, 5B123, 5B122, 5B53)
 • اولویت ۸: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های مولوی شامل بلوک‌های (۵B23, 5B24, 5B25 – 5B26, 5B27, 5B28 – 5B29, 5B30)
 • اولویت ۹: ۱ پلتفرم از مجتمع‌های عطار شامل بلوک‌های (۱B96, 1B97, 1B98, 1B99)
 • اولویت ۱۰: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های سعدی شامل بلوک‌های (۵B98, 5B99, 5B100, 5B101, 5B126, 5B127 – 5B108, 5B109, 5B110, 5B111, 5B128, 5B129 – 5B118, 5B119, 5B120, 5B121)
 • اولویت ۱۱: ۲ پلتفرم از مجتمع‌های مولوی شامل بلوک‌های (۵B39, 5B40 – 5B41, 5B42)
 • اولویت ۱۲: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های مولوی شامل بلوک‌های (۵B32, 5B33, 5B35 – 5B34, 5B36, 5B37 – 5B38)
 • اولویت ۱۳: ۱ پلتفرم از مجتمع‌های عطار شامل بلوک‌های (۱B106, 1B107)
 • اولویت ۱۴: ۲ پلتفرم از مجتمع‌های عطار شامل بلوک‌های (۱B121 – 1B100, 1B101, 1B102 – 1B104, 1B105, 1B103) و ۴ پلتفرم از مجتمع های رودکی شامل بلوک های (۱B80, 1B81 – 1B84, 1B85 – 1B88, 1B89 – 1B92, 1B93)
 • اولویت ۱۵: ۴ پلتفرم از مجتمع‌های پروین اعتصامی شامل بلوک‌های (۱B108, 1B109, 1B110, 1B64 – 1B111, 1B112 – 1B115 – 1B116, 1B117, 1B118, 1B119)
 • اولویت ۱۶: ۵ پلتفرم از مجتمع‌های ابوریحان شامل بلوک‌های (۱B66, 1B67 – 1B68, 1B69, 1B70 – 1B71, 1B72 – 1B73, 1B74, 1B75, 1B76, 1B77 – 1B78, 1B79, 1B48)
 • اولویت ۱۷: ۴ پلتفرم از مجتمع‌های رودکی شامل بلوک‌های (۱B82, 1B83 – 1B86, 1B87 – 1B90, 1B91 – 1B94, 1B95)
 • اولویت ۱۸: ۳ پلتفرم از مجتمع‌های ابن سینا شامل بلوک‌های (۱B55, 1B56, 1B57 – 1B58, 1B59, 1B60 – 1B61, 1B62, 1B63, 1B124)
 • اولویت ۱۹: ۳ پلتفرم شامل بلوک‌های (۱B53, 1B54 – 1B51, 1B52, 1B42, 1B43 – 1B44, 1B45, 1B46)
 • اولویت ۲۰: ۵ پلتفرم شامل بلوک‌های (۱B28, 1B29 – 1B30, 1B31, 1B32 – 1B33, 1B34, 1B35, 1B36 – 1B18, 1B19 – 1B20, 1B21, 1B22, 1B23, 1B122)
 • اولویت ۲۱: ۳ پلتفرم شامل بلوک‌های (۱B7, 1B8 – 1B4, 1B5, 1B6 – 1B1, 1B3)
 • اولویت ۲۲: ۳ پلتفرم شامل بلوک‌های (۱B9, 1B10, 1B11 – 1B12, 1B13, 1B14, 1B120 – 1B15, 1B16, 1B17)

منبع: پردیس ما

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
بستن